วิสัยทัศน์ชมรมต้นกล้าจิตอาสา

“เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชายแดนใต้ ให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1.พัฒนาชมรมและเครือข่ายสมาชิกของชมรมให้มีความเข้มแข็ง  รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา 
2.ดำเนินกิจกรรมของชมรมอย่างมีคุณภาพและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3.พัฒนาผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานของชมรมสู่สาธารณะ 

เป้าหมาย

1.สร้างเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเครือข่ายภายนอก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ จชต.อย่างสันติสุข
2.พัฒนาและดำเนินงานโครงการจิตอาสาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยการสนับสนุนทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์จากเครือข่าย
3.เปิดโอกาสและสนับสนุนให้สมาชิกได้เรียนรู้การทำงานจากการปฏิบัติจริง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
4.พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่สมาชิกชมรม เสริมสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น