ระเบียบชมรม


ระเบียบและข้อบังคับ
ชมรม ต้นกล้า ร่วมใจจิตอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลักษณะที่    บททั่วไป
หมวดที่ ๑  ชื่อ บทนิยาม  เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง

ข้อที่ ๑    ชมรมนี้ชื่อว่า  ชมรมต้นกล้า ร่วมใจจิตอาสา    ชื่อย่อว่า “ ชตอ.
ข้อที่ ๒     เครื่องหมายชมรมต้นกล้าร่วมใจ จิตอาสา 
                                   

ข้อที่ ๓   ชมรมมีที่ตั้ง  ณ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา )
ข้อที่ ๔   ในระเบียบและข้อบังคับนี้
                    (๑) มหาวิทยาลัย หมายถึง “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
                    (๒) ชมรม หมายถึง ชมรมต้นกล้า ร่วมใจจิตอาสา
                    (๓) สีทั้ง 3 สี คือ แดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง สัญลักษณ์บ่งบอกว่าธงชาติไทย ซึ่งหมายความหมายทุกคนที่อยู่ไม่ว่าศาสนาใด ถือเป็นคนไทยทั้งปวง
                    (๔) สีเขียวและขาว หมายถึง ความร่มเย็นและความใสบริสุทธิ์
                    (๕) หัวใจสีชมพูและมนุษย์ที่อยู่ด้านในหัวใจ หมายถึง ความรักความสามัคคีที่สมาชิกชมรมมอบให้กันและกันและชมรมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเป็นความหลายในสังคม ดั่งสุภาษิตที่ว่า แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก
                    (๖) สองมือ หมายถึง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อบ่มเพาะความเป็นต้นกล้าที่มีใจรักจิตอาสาและแข็งแกร่ง สามารถเติบโตไปพัฒนาสังคมต่อไป

หมวดที่ ๒  วัตถุประสงค์

ข้อที่ ๕     ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
                     (๑) ให้นักเรียน/นักศึกษามีจิตสาธารณะตลอดจน เสริมทักษะความเป็นผู้นำ โดยเริ่มจากเพาะเมล็ดพันธ์ ตลอดจนเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งสมบูรณ์สง่างาม
                     (๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน
                     (๓) สร้างความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนแก่นักศึกษา
                     (๔) ให้นักศึกษาสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
                     (๕) ให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการแก้ปัญหาร่วมกัน
                     (๖) ให้นักศึกษาได้ร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและห่างไกลยาเสพติด
                     (7) ให้ชมรมได้มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือชมรมอื่นๆให้เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
                     () สร้างเมล็ดพันธ์ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                    
ลักษณะที่    สมาชิก
ข้อที่ ๖    คุณสมบัติสมาชิกชมรมมี ดังนี้
เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปี 1 - 5
เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้ถูกพักการเรียน
เป็นนักศึกษาที่มีรายชื่อในบอรด์บริหารชมเดียวเท่านั้น
ข้อที่ ๗    บทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิก
                     (๑) สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆในชมรม
                     (๒) เข้าร่วมประชุม และร่วมจัดกิจกรรมของชมรมร่วมกัน
                     (๓) สมาชิกชมรมมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็น หรือคัดค้านการดำเนินกิจกรรมของชมรมได้
                     (๔) สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ   คณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคณะได้ เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการคน       หนึ่งคนใด หรือทั้งคณะมีการดำเนินการอันไม่สุจริตหรืออาจ
                     (๕)ได้รับสิทธิประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชมรม
ข้อที่ ๘    การพ้นจากการเป็นสมาชิก
                     (๑) จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                     (๒) เสียชีวิต
                     (๓) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม
                     (๔) คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ออก
                     (๕) หมดสภาพการเป็นนักศึกษา


ลักษณะที่    คณะผู้บริหาร
ข้อที่ ๙    คณะกรรมการบริหาร  มีทั้งหมด  25  คน  ประกอบด้วย
                     (๑) ประธานชมรม
                     (๒) รองประธานกรรมการ 1 คน ประกอบด้วย
                               ๑. รองประธานฝ่ายบริหาร
                               . รองประธานฝ่ายกิจกรรม
                               . รองประธานฝ่ายพัฒนาชมรม
                     (๓) เลขานุการ 2 คน
                     (๔) เหรัญญิก   2 คน
                     (๕) กรรมการ 16 คน  
ข้อที่ ๑๐    อำนาจคณะผู้บริหารมี ดังนี้
                     (๑) บริหารงานทั่วไปของชมรม
                     (๒) ประธานชมรมมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่อง
                     (๓) กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและงบประมาณของชมรม
                     (๔) ควบคุมการเงินและทรัพย์สินของชมรม
                     (๕) ดำเนินการตามมติที่ประชุม
                     (๖) ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม
                     (๗) กำหนดกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของชมรม
                     (๘) จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ  รวมทั้งสมาชิกชมรมตามความเหมาะสม
                     (๙) รายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้คณะกรรมการและสมาชิกรับทราบ
ข้อที่ ๑๑   การพ้นจากการเป็นคณะบริหาร
                     (๑) หมดวาระ หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                     (๒) เสียชีวิต
                     (๓) คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ออก
                     (4) ไม่สนใจและไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

ลักษณะที่    การดำเนินการจัดหาทุน
ข้อที่ ๑๒    ชมรมอาจหาทุนดำเนินการได้ ดังนี้
                     (๑) จากเงินบำรุงของสมาชิก
                     (๒) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกให้
                     (๓) จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
                     () จากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุน โครงการตามวัตถุประสงค์ชมรม
                     () จากมหาลัยราชภัฎยะลา
ข้อที่ ๑๓    สมาชิกชมรมต้องจ่ายเงินบำรุงเป็นค่าสมาชิกให้แก่ชมรมปีละ ๓๐ บาท / คน หรือตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาท / คน 
ข้อที่ ๑๔    ชมรมอาจรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน การรับเงินอุดหนุน       หรือทรัพย์สินเช่นว่านั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชมรม และมหาวิทยาลัย

ลักษณะที่    ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของชมรม
ข้อที่ ๑๕   การดำเนินกิจกรรมของชมรมให้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุขและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
ข้อที่ ๑๖   ห้ามกระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย และชมรม
ข้อที่ ๑๗   คณะผู้บริหารและสมาชิกไม่มีอภิสิทธิในการกระทำใดๆเหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ข้อที่ ๑๘   ห้ามกระทำการใดๆ โดยแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยและชมรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อที่ ๑๙   ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้อื่น
ข้อที่ ๒๐   ไม่ดูถูก เหยียบหยาม หรืออคติต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะมีศาสนา หรือวัฒนธรรมใด
ข้อที่ ๒๑   ให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ร้องขอ หรือจำเป็นต้องช่วยเท่าที่มีความสามารถ
ข้อที่ ๒๒   ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม

ลักษณะที่    บทสุดท้าย
ข้อที่ ๒๓    การแก้ไขระเบียบและข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดยมติกรรมการบริหารมีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของกรรมการชมรมทั้งหมด
ข้อที่ ๒๔    ให้ประธานชมรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบและข้อบังคับนี้              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น