บอร์ดบริหาร

คณะบริหารชมรมปัจจุบัน

รายละเอียดของหน้าที่
ที่ปรึกษา
           - ที่ปรึกษาทางการบริหารที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน คือ ที่ปรึกษาทางการบริหารที่มีสถาบันที่ปรึกษารับรองว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

ประธาน
          - วางนโยบายและแผนการดำเนินงานของงาน
          - ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ
          - ควบคุมการดำเนินงานของสมาชิกให้เป็นไปตามดำเนินงานที่กำหนด

รองประธาน
          - ควบคุมการดำเนินงานของสมาชิกให้การเป็นไปตามงานที่กำหนด
          - ปฏิบัติงานแทนประธานในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
          - ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มหรือข้อกำหนดอื่นๆ

เหรัญญิก
          - ดูแลและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
          - ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

เลขานุการ
          - สรุปรายงานผลการดำเนินงานและผลการประชุมให้ประธานทราบ
          - ดำเนินงานในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ
          - สรุปรายงานผลการดำเนินงานและผลการประชุมให้ประธานทราบ
          - ดำเนินงานในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
          - ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าเลขนุการ ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประชาสัมพันธ์
          -  ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ

ฝ่ายวิชาการ
          - ควบคุมการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
          - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
          - สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
          - ควบคุมการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
          - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
          - สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          - ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่หัวหน้าฝ่าย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ฝ่ายสวัสดิการ
          - จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
          - ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ฝ่ายสือ
          - ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานการติดต่อสื่อสาร
          - ทำหน้าที่ในการกำหนดกิจกรรม และการดำเนินงานในด้านการสื่อสาร

ฝ่ายโฆษก
          - ทำหน้าที่ประกาศโฆษณาหรือผู้แถลงข่าว
          - หน้าที่นำเสนอและส่งเสริมฐานะขององค์การ

ฝ่ายสันทนาการ
          - มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมยามว่าง หรือละลายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายพัสดุ/อุปกรณ์
          - มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม
          - ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ดูแลการใช้ห้องประชุม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รักษาความสะอาดและความปลอดภัย

ฝ่ายประสานงาน
          - มีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

          - มีหน้าที่ประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ

ประธานชมรมปี 2559 - 2561

ประธานชมรมปี 2556 - 2559

ประธานชมรมปี 2551 - 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น