ติดต่อประสานงาน

     อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต้นกล้า ร่วมใจ จิตอาสา
     อีเมล: sirichai.nbr@yru.ac.th
     โทร: 08 4196 8099
     Website: http://ictbl.blogspot.com  
                  http://sirichai.yru.ac.th
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
     ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต้นกล้า ร่วมใจ จิตอาสา
     อีเมล: wasana.p@yru.ac.th
     โทร: 08 6961 2005

     นายไฟซอล มามะ
     สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     ที่ปรึกษาประธานชมรม
     อีเมล: fisol.m@yru.ac.th
     โทร: 08 5587 6824
     นางสาวซามีรา แวสะแลแม
     สาขาภาษาอังกฤษ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     ประธาน ชมรมต้นกล้า ร่วมใจ จิตอาสา
     อีเมล: Samira.w@yru.ac.th
     โทร: 09 8673 5877
     นางสาวอิสฟาณี หะยีบือราเฮง
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     คณะวิทยาการจัดการ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อีเมล: Isfanee.h@yru.ac.th
     โทร: 06 5356 7592
     นางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     คณะวิทยาการจัดการ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อีเมล: Awatif.c@yru.ac.th
     โทร: 09 8070 5528
     นางสาวนางสาวสุฟียานี สะตาปอ 
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     คณะวิทยาการจัดการ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อีเมล: Sufiyani.s@yru.ac.th
     โทร: 08 6290 6918
     นางสาวมารีแย สะตัม
     สาขาภาษาไทย
     คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     อีเมล: mareeyae.st@yru.ac.th
     โทร: 08 0140 2518

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น