วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้าฯเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/ชมรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา

เมื่อวันจันทร์ที่17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการชมรมต้นกล้าฯเข้าปรึกษาอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเยาวชต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชา และช่องทางการหางบประมาณและสนับสนุนการกำเนินกิจกรรม
 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้กล่าวว่า:
    (หากเราจะดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 ไว้ว่า :
""การจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ" ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ เอกสาร สอบถามจากคนในพื้นที่ เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและตรงจุดของความต้องการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม เวลา14.00-15.30 น.
  ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ที่ปรึกษาชมรม และนางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการชมรม
     ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลท่าสาป

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชมรมต้นกล้าร่วมใจ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักศึกษารักสันติรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 ภายใต้โครงการนักศึกษารักสันติรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัด สงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน จิตอาสาเพื่อความมั่นคง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการรู้รัก สามัคคี ทำความดี จิตอาสา เพื่อความมั่นคง ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม (หน่วยเฉพาะกิจ จ.ยะลา,เครื่อข่ายญาลันนันบารู,ชป.กร ในพื้นที่,และ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก)
   โดยมี พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม
  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

ชมรมต้นกล้าร่วมใจ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายผู้นำกับเสรีภาพทางความคิด รุ่นที่ 9” ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 19-21 เมษายน 2562  
ชมรมต้นกล้าร่วมใจ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายผู้นำกับเสรีภาพทางความคิด รุ่นที่ 9 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา จัดโดย สหพันธ์นักเรียน นักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(สสชต.) ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการ ค่ายผู้นำกับเสรีภาพทางความคิด รุ่นที่ 9 โดยมีนักศึกษาจากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , มหาวิทยาลัยฟาฎอนี , มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการเขียนข่าว Blogge และการทำคลิปประชาสัมพันธ์

        วันที่ 20 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมการเขียนข่าว Blogge และการทำคลิปประชาสัมพันธ์ ให้กับคณะกรรมการและสมาชิก ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา  จัดโดย ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติลงมือทำจริง

 

ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการเขียนข่าว Blogge และการทำคลิปประชาสัมพันธ์


         วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการเขียนข่าว Blogge และการทำคลิปประชาสัมพันธ์ ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นวิทยากร

        ในกิจกรรมการอบรมการอบรมได้มีเสริมทักษะการเขียนผ่านเว็บไซต์ Blogger ซึ่งบริการฟรีเว็บไซต์ Google และมีการสอนตัดต่อคลิปวีดีโออย่างง่ายด้วยแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ ( Smart Phone ) ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนข่าวและทำคลิปประชาสัมพันธ์โครงการได้


ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสาต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา


เมื่อ 13 – 15 มีนาคม 2561 ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ร่วมกับตัวแทน ชป.กร.,อาจารย์, ผู้แทนนายก อบต.,ญาลันนันบารู, อสม. และโฆษกชาวบ้าน จาก 30 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดยะลา      

จัดกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา

      เมื่อ 13 – 15 มีนาคม 2561 ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ร่วมกับตัวแทน ชป.กร.,อาจารย์, ผู้แทนนายก อบต.,ญาลันนันบารู, อสม. และโฆษกชาวบ้าน จาก 30 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดยะลา     

     ฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลารุ่นที่ 1 ตามโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” โดย "ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กอ.รมน.ภาค  4สน. และเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ เขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมี พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.(2) ผู้แทน หน.ฝกร.ศปก.ทบ.เป็นประธานพิธีปิด

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรม การเสวนาการเลือกตั้งและเดินรณรงค์ให้นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง

  เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชมรม มรย.จิตอาสา ร่วมกับ ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
    จัดกิจกรรม 8 ปีที่รอคอยเลือกตั้ง และได้มีการเดินรณรงค์ให้นักศึกษาราชภัฏยะลาให้ไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง ในวันที่24 มีนาคม 2562 และ
    ได้มี กิจกรรมเสวนาโดยอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตระหนักด้านการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24 มีนาคม เพื่อเเพื่อเเลือกคนดีมาพัฒนา และบริหารประเทศสืบไป