วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ลงพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการสร้างชุมนุมยุวเกษตร


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่27 มิถุนายน พศ.2562
คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา
ณ โรงเรียนยาบีบรรณาวิทย์
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB9ได้ลงพื้นที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับ นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร เป็นชุมนุมที่ทางชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและการดูแลการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้'ชุมนุมยุวเกษรตภายใต้การดูแลของชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา
1.เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนในโครงการ
2.เพื่อสืบสานงานตามในหลวงรัชกาลที่9
3.เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีงามระหว่างนักศึกษานักเรียนและคณะครูโรงเรียน
ในการจัดตั้งชุมนุมยุวเกษตรมีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 24 คน
ซึ่งมีการแต่งตั้งประธานชุมนุม จำนวน 1 คน รองประธาน     จำนวน2  คน   เหรัญญิก   จำนวน2 คนเลขานุการ  จำนวน 2คน  ประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 คน
และคณะกรรมการ จำนวน 15 คน

ประธานชุมนุมได้กล่าวไว้ว่า:ขอขอบคุณพี่ๆจากชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้มาน้อมนำกิจกรรมของในหลวงในรัชกาลที่ 9 มามอบโอกาสแก่น้องๆในโรงเรียนแห่งนี้ เพราะโรงเรียนนี้สถานที่เหมาะต่อการทำเกษตรเพื่อนำไปจำหน่ายและใช้ในการประกอบอาหาร
การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการนำแบบอย่างการทรงงานของในหลวงรัชการที่9 มาปฏิบัติใช้ คือ
"ระเบิดจากข้่างใน''
เพราะเรามุ่งเน้นการพัฒนาคน ต้องสร้างความเข้มเข็งให้คนในชุมชน หรือโรงเรียนที่เราเข้าไปพฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน

ทั้งนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการทำความเข้าใจขอบเขตและบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนชุมนุมยุวเกษตรเพื่อเข้าใจจุดยืนร่วมกันในการจัดกิจกรรมในภายภาคหน้า
ทั้งนี้การดำเนินงานกิจกรรมในแผนต่อไปจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในโครงการให้สำเร็จตามวัตตุประสงค์อย่างโดยดี

เป็นกำลังใจให้พวกเราชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสามหาวิทยาลัยราขภัฏยะลาให้สำเร็จโครงการไปอย่างด้วยดี
รายงานข่าโดย;นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น