วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00-17.00น.
ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
คณะทำงานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้จัดโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ RDBP9
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55คน ประกอบด้วย นักศึกษาชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา,นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร
โดยมีกิจกรรมดังนี้

-เวลา 09.00น. พิธีเปิดโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานศาสตร์พระราชา 
-กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา 
-กล่าวเปิดโดย ผศ.วาสนา พิทักา์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
-กล่าวต้อนรับโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบียรรณวิทย์

ในห้วงเช้าเป็นกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกับนักเรียนชุมนุมยุวเกษตรให้เกิดความคุ้นชินและความเข้าใจร่วมกัน ดั่งหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาล ที่9 ไว้ว่า
''รู้ รัก สามัคคี'' เพราะการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทำให้ รู้ ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา จากการพูดคุยร่วมกันได้พบว่า ปัญหาแรกที่ทางเราต้องมาพัฒนาร่วมกันคือ การน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแก้ปัญหาในเรื่องการเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนชุมนุมยุวเกษตรโดยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
และเวลา 09.40 น ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ การปลูกพืชผักสวนครัวแบบแปลงเกษตรผสมผสานโดย วิทยากรจาก สำนักงานอำเภอหนองจิกประจำตำบลยาบี โดยทางสำนักงานการเกษตรได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ เช่น ผักบุ้ง,กวางตุ้ง,มะเขือยาว,แตงกวา ,กระเจี๊ยบ  และ ต้นมะกรูด,ต้นพริกไทย,ต้นขิง,ต้นขมิ้น,ต้นไพล   โดยเมล็ดพันธ์และต้นดังกล่าวเป็นผักสวนครัวที่ดูแลอย่างง่ายและสามารถเจริญเติบโตได้เร็ว ซึ่ง การสนับสนุนดังกล่าวของสำนักงาน ทำให้ การดำเนินโครงการครั้งนี้ อย่าง ''ประหยัด เรียบง่าย แถมยังได้ประโยชน์สูงสุด ''; ซึ่งเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 เพราะเป็นการลดและประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ เป็นการทำที่เรียบง่ายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ซับซ้อนที่สำคัญ หากผลผลิตออกมาได้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโครงการที่ประสบปัญหายากจนสามารถหารายได้ระหว่างเล่าเรียน


และเวลา 11.00 น. ทางวิทยากร และคณะกรรมการชมรมต้นกล้า พร้อมกับนักเรียนชุมนุมยุวเกษตร ได้ลงพื้นที่จริง ณ แปลงเกษตร หลังโรงอาหารโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เพื่อลงมือปฏิบัติทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน โดยการทำดังกล่าวได้ทรงนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 นำมาปฏิบัติใช้ ''ไม่ติดตำรา'' เพราะไม่ได้ยึดติดกับการทำงานแบบหลักวิชาการแต่เป็นการนำประสบการณ์และความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้และสามารถลงมือปฏบัติได้อย่างแท้จริงและในเวลา 13.00น. ได้มีการปฏิบัติร่วมกัน โดยเป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่และออกแบบแปลงเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ที่ว่า ''ทำให้ง่าย'' 
โดยทำการแบ่งแปลงเกษตรผสมผสาน เป็น 2 สัดส่วน สัดส่วนที่1 เป็นการปลูกผักสวนครัวประเภทเมล็ดพันธ์ สัดส่วนที่ 2 เป็นการปลูกผักสวนครัวประเภทต้นไม้ยืนต้น
 ทำให้ง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตงอกผลออกมา


หลังจากได้ดำเนินกิจกรรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติร่วมกันแล้วได้มีการรวมตัวกันของนักเรียนชุมนุมยุวเกษตรภายใต้การดูแลของชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา เพื่อแบ่งกลุ่มแบ่งเวรรับผิดชอบในการรดน้ำพืชผักสวนครัวแบบแปลงเกษตรผสมผสาน โดยใช้การสมัครใจในการทำ เพื่อให้ เป็นการทำงานอย่างมีความสุข ดั่งหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 เพราะการทำงานร่วมกันสิงที่ต้องได้มากกว่าเงินทองคือความสุขที่ได้ร่วมงานกัน 
หลังจากนั้นได้ แจ้งไปยังนักเรียนชุมนุมยุวเกษตรไว้ว่า ปุ๋ยที่จะใช้ในการเจริญเติบโตของผักที่เราปลูกนั้นต้องเป็น มูลสัตว์เพื่อเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพราะมูลได้มาจากการขับถ่ายของสัตว์จึงเป็นธรรมชาติที่ต้องช่วยให้ผักสวนครัวเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ


การดำเนินโครงการครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากเพราะหลายต่อหลายคนมักจะพูดอยู่เสมอว่า ขอให้เสียสละเพื่อส่วนรวม เราจึงต้องมรชีความเพียร พยายาม อย่างมากเพราะในวันที่เราดำเนินโครงการได้มีบททดสอบ คือ ฝนตกอย่างหนัก แต่ไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับนักจิตอาสาอย่างพวกเรา  
เป็นดั่งหลักคำสอนและหลักทรงงานของใรหลวงรัชกาลที่9 ไว้ว่า ''ต้องถือประโยชน์ส่วนรวม'' และ ต้อง''ใช้ความเพียร'' พยายามในการทำงาน จึงจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต

ขอขอบคุณ กองพัฒนานักศึกษาที่สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุและอาหารกลางวัน
ขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิกที่สนับสนุนวิทยากรและเมล็ดพันธ์
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ที่สนับสนุนสถานที่และนักเรียนยุวเกษตร
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา
ขอขอบคุณ สำนักงาน กปร ที่มอบโอกาสในการสานต่อโครงการของในหลวงรัชกาลที่9 โดยใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 นำมาปฏิบติใช้จริง

กำหนดการการลงพื้นที่ครั้งต่อไป
วันที่
กิจกรรม
วันพุธที่ 10 / 7 / 62
ลงพื้นที่ปฏิบัติติต่อจากครั้งที่แล้ว
วันเสาร์ที่ 20 / 7 / 62
ลงพื้นที่ติดตามผลผลิต
วันจันทร์ที่ 5 / 8 / 62
ลงพื้นที่ติดตามและพบปะนักเรียนยุวเกษตร

เรียบเรียงข่าว/รายงานข่าวโดย นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา 

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากครับ ความสำเร็จเกิดจากความเพียรพยายามนะ ให้กำลังใจครับ

    ตอบลบ